مستندسازی کمپین دیجیتال مارکتینگ؛ چرا باید برای نوشتن این مستند، زمان بگذاریم؟