تحلیل انتشار اطلاعات یا Diffusion در گراف شبکه اجتماعی